Skip to main content

Q ENERGY

Verklaring gegevensbescherming

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door:

Controleur:

Q ENERGY Solutions SE
Hildegard-Knef-Platz 3
10829 Berlijn
Duitsland

info@qenergy.eu
T +49 30 88 92 78-0

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

Q ENERGY Solutions SE
Functionaris voor gegevensbescherming
Hildegard-Knef-Platz 3
10829 Berlijn
Duitsland

dataprotection@qenergy.eu

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens, alsmede aard en doel van het gebruik ervan

2.1 Wanneer u de website bezoekt

Wanneer u onze website www.qenergy.eu bezoekt, wordt door de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar onze webserver gestuurd. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:

 • IP-adres van de aanvragende computer.
 • Datum en tijd van toegang.
 • Naam en URL van het geraadpleegde bestand.
 • Website van waaruit de toegang plaatsvond (referrer URL).
 • De gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, alsmede de naam van uw toegangsprovider.

Bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een vlotte verbindingsopbouw van de website.
 • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website.
 • Het evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.
 • Voor andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven genoemde doeleinden van de gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de verzamelde gegevens om conclusies over uw persoon te trekken.

Daarnaast gebruiken wij cookies en analysediensten wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg hierover vindt u in paragraaf 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

2.2 Bij gebruik van ons contactformulier

Als u vragen heeft, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Daarbij is het noodzakelijk een geldig e-mailadres op te geven, zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is en deze kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

Gegevensverwerking voor het doel om contact met ons op te nemen is gebaseerd op uw vrijwillig gegeven toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO.

De door ons verzamelde persoonsgegevens voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd nadat uw verzoek is ingewilligd.

3. Doorgeven van gegevens

In principe worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven.

3.1 Overdracht naar derde landen

Een overdracht van persoonsgegevens naar derde landen vindt alleen plaats indien aan de vereisten van art. 44 e.v. DSGVO zijn gegeven.

Een derde land is een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de GDPR niet rechtstreeks van toepassing is. Een derde land wordt geacht onveilig te zijn als de EU-Commissie voor dit land geen adequaatheidsbesluit overeenkomstig art. 45, lid 1, GDPR, waarin wordt bevestigd dat in het land een passende bescherming van persoonsgegevens bestaat.

Met de uitspraak van het HvJ EG van 16 juli 2020 (C-311/18) is het (gedeeltelijke) adequaatheidsbesluit voor de VS, het zogenaamde Privacy Shield, nietig verklaard. De VS is daarmee een zogenaamd onveilig derde land. Dit betekent dat de VS geen niveau van gegevensbescherming bieden dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Daarom bestaan de volgende risico's bij de overdracht van persoonsgegevens aan de VS: er bestaat een risico dat de Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot persoonsgegevens op basis van de surveillanceprogramma's PRISM en UPSTREAM op basis van sectie 702 van de FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), alsook op basis van Executive Order 12333 of de Presidential Police Directive 28. EU-burgers hebben geen effectieve rechtsbescherming tegen deze toegang in de VS of de EU.

 • De ontvanger voldoende waarborgen biedt overeenkomstig art. 46 DSGVO voor de bescherming van de persoonsgegevens.
 • U heeft uitdrukkelijk ingestemd met de overdracht, waarna wij u overeenkomstig art. 49 Para. 1 lit. a) DSGVO.
 • De overdracht is noodzakelijk voor de nakoming van contractuele verplichtingen tussen u en ons.
 • Een andere uitzondering op art. 49 DSGVO van toepassing is. 

Garanties volgens art. 46 van de GDPR kunnen zogenaamde modelcontractbepalingen zijn. In deze modelcontractbepalingen verzekert de ontvanger de gegevens voldoende te beschermen en dus een beschermingsniveau te garanderen dat vergelijkbaar is met dat van de GDPR.

3.2 Voor andere doeleinden

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien:

 • U daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO.
 • De bekendmaking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen overeenkomstig art. 6 para. 1 zin 1 lit. f DSGVO en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang heeft dat bescherming verdient bij de niet-openbaarmaking van uw gegevens.
 • In het geval dat er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat krachtens art. 6 (1) zin 1 lit. c DSGVO.  

4. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en opslaat op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) wanneer u onze site bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In cookies wordt informatie opgeslagen die gerelateerd is aan het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks kennis nemen van uw identiteit.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies hangt af van de gebruikte categorie cookies. Het gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om de functies van de website te onderhouden (Noodzakelijke cookies) worden door ons gebruikt om onze legitieme belangen te beschermen op grond van Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is het aanbieden van een soepel functionerende en design-appeal website.

Alle andere cookies die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website worden door ons alleen gebruikt met uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO. U kunt deze toestemming via onze cookie-instellingen geven of te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Daarbij hebt u de mogelijkheid om in te stemmen met het gebruik van alle categorieën cookies of een individuele selectie te maken. Als u uw toestemming voor het plaatsen van cookies intrekt, worden de cookies verwijderd.

U kunt uw instellingen aanpassen via de cookie-instellingen.

5 Analyse-instrumenten

5.1 Opsporingsinstrumenten

De hieronder genoemde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a DSGVO. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen wij een behoeftegerichte vormgeving en de voortdurende optimalisatie van onze website waarborgen. Anderzijds gebruiken wij de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren.

De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de desbetreffende trackinginstrumenten.

Uw eenmaal gegeven toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken en beheerd via de "Cookie-instellingen" onder Cookies (zie punt 4) van de verklaring inzake gegevensbescherming.

5.1.1 Google Tag Manager

Voor de vraaggerichte vormgeving en voortdurende optimalisatie van onze pagina's maken wij gebruik van de Google Tag Manager, een webanalysedienst van GOOGLE INC (https://about.google/intl/de/). (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna "Google"). In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies (zie onder punt 4) gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Informatie zoals

 • Browser type/versie.
 • Gebruikte besturingssysteem.
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina).
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres).
 • Tijd van de serveraanvraag.

De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te verlenen met het oog op marktonderzoek en de vormgeving van deze internetpagina's in overeenstemming met de behoeften. Deze informatie kan ook worden doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

De via cookies verzamelde gebruikersgegevens worden na 14 maanden automatisch gewist.

De verwerkte gegevens kunnen worden overgebracht naar servers in de VS en andere onveilige derde landen en daar worden verwerkt (zie punt 3.2). Google vertrouwt op standaard contractuele clausules die door de EU Commissie zijn goedgekeurd voor de overdracht als garantie voor een niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar met de EU. Wij dragen alleen gegevens aan Google over op basis van uw toestemming..

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de GOOGLE Tag Manager HELP

6. Rechten van de betrokkenen

U heeft het recht

 • Om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt overeenkomstig Art. 15 DSGVO. In het bijzonder kunt u informatie vragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan.
 • Overeenkomstig Art. 16 DSGVO, de onmiddellijke correctie van onjuiste of onvolledige door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen.
 • In overeenstemming met artikel 17 van de verordening te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.
 • Overeenkomstig Art. 18 DSGVO, om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 DSGVO.
 • Overeenkomstig Art. 20 DSGVO, om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Uw toestemming te allen tijde intrekken overeenkomstig art. 7 (3) DSGVO. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen voortzetten.
 • Een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77 DSGVO. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze bedrijfscentrale.

8. Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig Art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van Art. 21 DSGVO, voor zover daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van verzet, dat door ons wordt uitgevoerd zonder dat een bijzondere situatie wordt gespecificeerd.

Als u gebruik wilt maken van uw herroepings- of bezwaarrecht, volstaat het een e-mail te sturen naar info@qenergy.eu

9. Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

10. Actualiteit en wijziging van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de status februari 2022.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen daarop of door gewijzigde wettelijke of officiële voorschriften kan het noodzakelijk worden deze verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kunt u te allen tijde op de website https://qenergy.eu/solutions/en/privacy-policy/ inzien en afdrukken.